Speerpunten

Belangrijke VVD programmapunten voor de  Tweede Kamer verkiezingen

1. Overheidsfinanciën op orde brengen door besparingen op uitgaven en niet door belastingverhogingen

De VVD wil de overheidsfinanciën op orde brengen door minder uit te geven. Dat is veel beter dan het verhogen van de belastingen zoals veel andere partijen in hun programma hebben staan.

De economie heeft er m.i. meer baat bij dat geld besteed wordt door burgers in plaats van door de overheid. De afgelopen jaren heeft de overheid de economie gestimuleerd door de uitgaven sterk te verhogen. Dat is m.i. alleen te rechtvaardigenvoor uitgaven waar toekomstige generaties iets aan hebben zoals verbeteringen van de infrastructuur. Maar als het lopende uitgaven betreft leidt het tot extra staatsschuld waar a.h.w. geen bezittingen tegenover staan

Andere partijen die bijvoorbeeld de hypotheek rente aanpakken verhogen in feite gewoon de belastingdruk op burgers. Die kunnen daardoor minder besteden en dat is slecht voor de economie.

De keuze van de VVD om te bezuinigen op lopende uitgaven is de enig juiste om de overheidsschulden niet uit de hand te laten lopen. De VVD wil de belasting op inkomens zelfs iets verlagen en uit de CPB cijfers blijkt dat die route de beste is om de conomie weer op orde te krijgen en de werkgelegenheid te laten toenemen.

 2. Overdrachtsbelasting afschaffen

 De VVD wil de overdrachtsbelasting afschaffen waarvan de helft gerealiseerd wordt in de komende kabinetsperiode. Deze belasting is m.i. zeer onrechtvaardig vooral voor jonge mensen die vanwege hun werk meerdere keren moeten verhuizen. Vanwege de huidige hoge huizenprijzen dragen zij grote bedragen belasting af die ze nu de huizenprijzen stabiliseren nooit meer terugverdienen op hun huis.

De overdrachtsbelasting is in feite een boete op verhuizen. Dit leidt ertoe dat mensen vaak liever op en neer blijven rijden voor hun werk over grote afstanden. Dat draagt weer bij aan de files en is slecht voor het milieu en voor het welzijn van die mensen.

Tijdens het VVD verkiezingscongres 3 jaar geleden heb ik sterk gepleit voor het afschaffen van deze perverse belasting. Er was toen al veel steun en ik ben zeer verheugd dat het nu in het programma staat.

 3. Extra investeringen in wegen 

De VVD wil € 500 mio per jaar extra uitgeven aan de wegen. Daarmee worden de files structureel aangepakt.

Ik geloof niets van de vaak gehoorde bewering dat verbreding van de wegen alleen maar leidt tot meer verkeer. Files treden op als de capaciteitsbezetting (bezettingsgraad) boven de 90% ligt. Alleen capaciteitsvergroting leidt dan tot aanzienlijke verlaging van de ‘bezettingsgraad’ en daarmee tot filereductie. Je ziet nu al dat op de meeste wegen waar de vluchtstrook in de spits wordt ingezet als derde strook de files zijn verdwenen.  Ik ben ervan overtuigd dat als de verbreding van de A2 gereed is de files op die weg tot het verleden behoren.

De hoeveelheid verkeer zal lang niet meer groeien zoals de afgelopen decennia toen de aard van het werk van veel mensen veranderde (meer mobiele jobs), de arbeidsparticipatie van vrouwen aanzienlijk toenam en veel mensen verhuisten naar woonsteden verweg van de werkplek. In diezelfde decennia is er nauwelijks geinvesteerd in snelwegen die soms al meer dan 50 jaar hetzelfde aantal rijbanen hebben.

Overigens investeert de VVD ook in extra spoorlijnen en wil de VVD snellere treinen. Dat draagt ook bij aan een betere mobiliteit.

 4. Andere belangrijke VVD programmapunten

- De VVD trekt maar liefst 2,4 miljard euro om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Dit is een investering in de toekomst en versterkt onze kenniseconomie.

- Veiligheid verhogen: de VVD maakt geld vrij voor 3500 extra agenten

- De VVD wil de immigratie van laagopgeleiden verder beperken en tegelijkertijd ziet de VVD wel ruimte voor kennisimmigranten die de economie versterken.

- Omdat Europa heel belangrijk is voor Nederland herhaal ik hier de speerpunten zoals ik die zag in het VVD programma voor de Europese verkiezingen van vorig jaar.

1. Interne markt versterken – werk van Frits Bolkestein afmaken

De interne markt moet versterkt worden. Door de grote Europese interne markt zijn alle Europese burgers welvarender geworden. Vooral Nederland als handelsnatie heeft veel voordeel van Europa. Dat voordeel kan en moet groter worden. De VVD wil dat de dienstenmarkt Europees wordt. Bedrijven die diensten leveren moeten dat kunnen doen aan alle andere bedrijven en burgers binnen de EU. Daar worden die bedrijven beter van maar daar wordt vooral de consument beter van. Die krijgt meer keuze. Bedrijven die post bezorgen moeten dat overal in de EU kunnen doen. Dat geldt ook voor bedrijven of personen die medische diensten leveren en evenzeer voor transportbedrijven. Natuurlijk kan dat niet ineens omdat er al in bepaalde EU landen aanbieders zitten met veel lagere prijzen dan in andere landen. Dan is een overgangstijd redelijk. Het is belangrijk dat er een ‘gelijk speelveld’ (Level Playing Field) is. Dus geen bevoordeling van bedrijven door overheidsregels die in het ene land veel gunstiger uitpakken voor bedrijven dan in een ander land.

Dat betekent ook dat er in die markten gelijke regels moeten gelden. De VVD is er voor dat regelgeving zomin mogelijk Europees wordt vastgesteld, maar juist zoveel mogelijk door de lidstaten (subsidiariteitsbeginsel). Echter als dat op de vrije markt leidt tot oneerlijke bevoordeling of benadeling alleen dan is Europese regelgeving nodig.
Als er dan eenmaal Europese regels zijn afgesproken is het belangrijk dat Nederland niet nog eens daarbovenop eigen regels gaat stellen (‘regels stapelen’). Daar is de VVD sterk tegen. Om daarvoor te waken is samenwerking tussen nationale en Europese volksvertegenwoordigers belangrijk.

Protectionisme leidt onherroepelijk tot hoge prijzen en slechte service. Nu de kredietcrisis nationale overheden noopt bedrijven te hulp te schieten waarbij de verleiding groot is protectionistische voorwaarden te stellen, wil de VVD extra waken tegen protectionisme.

Versterking en uitbreiding van de interne markt gaat de kredietcrisis structureel te lijf.

Frits Bolkestein heeft in zijn functie als Eurocommissaris moedig gestreden voor een vrije dienstenmarkt. De Franse loodgieters molesteerden zijn huis daar en hij werd alom tegen gewerkt door protectionistische krachten. De VVD wil dat zijn werk alsnog afgemaakt wordt.

2. Strikte regels voor toelating nieuwe lidstaten

Ooit zijn in Kopenhagen duidelijke regels geformuleerd waaraan staten moeten voldoen voordat ze toegelaten kunnen worden tot de EU. Democratie, mensenrechten, behoorlijk bestuur etca.. In het geval van Roemenië en Bulgarije is daar de hand mee gelicht. Dat mag niet nog eens gebeuren. Turkije moet eerst aan alle regels voldoen voordat toelating aan de orde is. Het is duidelijk dat dat nog een flinke tijd gaat duren. Maar gelukkig maken ze wel vorderingen. Denk maar aan de situatie van de Koerden die langzaam maar zeker verbetert. Als ze uiteindelijk voldoen aan de criteria dan vindt de VVD dat de EU ook zijn belofte moet nakomen dat ze lid mogen worden. Als ze aan de criteria voldoen, is er een boel ten goede veranderd in Turkije. Maar dat ligt waarschijnlijk nog in een verre toekomst.

In de tussentijd zou het goed zijn als landen ook uit de EU gezet kunnen worden. Dat geeft veel meer druk voor landen als Roemenië en Bulgarije om snel te gaan voldoen aan de Kopenhagen criteria. En dat geeft druk aan Turkije om blijvend te gaan voldoen aan die criteria.

Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel voorspoed het lidmaatschap van de EU gebracht heeft bijvoorbeeld in Ierland en Spanje, maar zeker ook in de Oost Europese landen. Op den duur moeten naar mijn idee ook de meeste landen op de Balkan lid kunnen worden van de EU. Dat is goed voor hun eigen welvaart en veiligheid en zeker ook voor de onze. Maar hier geldt weer eerst voldoen aan de Kopenhagen criteria. De VVD is daar heel duidelijk over.

3. Streng toezicht op financiële markten

De VVD wil dat er een onafhankelijke Europese Autoriteit Financiële Markten komt. Veel financiële instellingen zijn te groot zijn voor hun land om alleen lokaal gecontroleerd te worden. Het drama van de IJslandse banken toonde dat aan. De Europese AFM moet net als de Europese Centrale Bank nauw samenwerken met de lokale toezichthouders.

De kredietcrisis is ondermeer het gevolg van falend toezicht op financiële instellingen en rating agencies, met name in de Verenigde Staten. Daarnaast waren er in de VS nota bene wetten om hypotheken te moeten verstrekken aan personen die de hypotheeklast onmogelijk konden dragen.

De vrije markt is zeker niet de oorzaak van de kredietcrisis. Maar de vrije markt heeft wel een strenge marktmeester nodig om goed te functioneren. Dan kan de vrije Europese markt weer zorgen voor meer welvaart, zoals de vrije markt dat al eeuwen heeft gedaan en zal blijven doen.

De Europese AFM zal nauw moeten samenwerken met gelijksoortige instellingen elders in de wereld. Net als veel Europese instellingen kan het een voorbeeld worden voor andere.

4. Andere belangrijke VVD programmapunten

- Europa moet pal staan voor democratie, vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten

- hervorming landbouwbeleid doorzetten – landschapbeheer door landbouwers kan door ieder land zelf ondersteund worden

- verlaging subsidies halveert Europees budget

- alleen meer middelen voor Europese grensbewaking

- geef kerncentrales een kans: geen CO2 uitstoot en minder afhankelijkheid van Rusland en Midden oosten voor energie

 


Geef uw mening

-->

Lijst 3, nr 21

Robin Linschoten

Ik heb Frank leren kennen als een gedreven financieel directeur bij MARS waar ik deel uit maakte van de Raad van Advies. Hij maakte indruk door zijn uitstekende kennis van financiele zaken en zijn analytisch vermogen. Frank zou een uitstekende aanvulling voor onze Euro-Fraktie zijn.

Willem Hoekzema – oud partijvoorzitter VVD en oud Burgemeester Den Helder

Ik heb Frank Verveld gedurende de periode dat hij wethouder was in Den Helder leren kennen als een krachtig bestuurder, die een aantal vastgelopen zaken weer prima op de rails heeft gezet. Een schrandere man met een reële kijk op de wereld. Een goede kracht voor het Europees Parlement.